Bliver man et bedre menneske af at læse litteratur?

Bliver man et bedre menneske af at læse litteratur?

Af Katrine Lund

Kan man blive et bedre menneske af at læse litteratur? Det er et spørgsmål, flere forskere begynder at analysere. Feltet angående empati er især vokset i de seneste årtier og baseres primært på studier foretaget inden for social psykologi, filosofi og neurovidenskab. Litteraturen spiller en central rolle på tværs af disciplinerne, så hvorfor ikke gå til kilden selv? Hvorfor ikke søge efter svaret i selve litteraturen?

Empati er et begreb, der er afledt af ’sympati’, og stammer fra det tyske ord Einfühlung. Empati handler om indlevelse; at kunne sætte sig i en andens sted. Moralfilosoffen Martha Nussbaum definerer det som: ”the ability to see the world from another’s viewpoint”. Empati er baseret på en følelsesmæssig respons, men handler også om forståelse af en andens situation.

Psykologiens bud

De to psykologer David Comer Kidd og Emanuele Castano har forsket i, om folk der læser litteratur bliver mere empatiske. Denne forskning tog udgangspunkt i en undersøgelse, der lod forsøgspersonerne indgå i en række tests. Undersøgelsen viste, at de forsøgspersoner, der havde læst finlitterære værker, scorede højere på tests, der målte empati, social opfattelse og emotionel intelligens i forhold til dem, der læste videnskabelige artikler eller populærlitteratur. Undersøgelsen er imidlertid problematisk; blandt andet i forhold til et genrespørgsmål, hvor man forsøger at skelne skarpt mellem populærlitteratur og finlitteratur, men den rejser alligevel spørgsmålet, om vi kan blive mere empatiske af at læse litteratur. Klassiske værker er kendetegnet ved, at de læner sig mere op ad karakterernes indre psykologi end op ad et plot, som eksempelvis krimi- og kærlighedsromaner har tendens til. Finlitteraturen er derfor oftest mere kompliceret og kræver mere af sin læser: ”den holder os etisk vågne” skriver Lasse Kjældgaard. Der hersker dog stadig uenighed om, hvorvidt populærlitteratur kan give det samme resultat. Et andet eksperiment er foretaget af to hollandske forskere, der undersøgte om fiktiv læsning ændrer den empatiske evne hos læseren. Dette eksperiment viste, at læserne var empatisk påvirket i en uges tid efter læsningen, men kun når de var emotionelt engagerede i fortællingen. Læsningen ledte ikke til mindre empati i nogen af studierne, men dem der læste non-fiktion oplevede ikke større empatisk følelse. Studiet viste altså, at fiktion har en effekt på læseren, men at præmissen herfor var emotionelt engagement i fortællingen.

Litteraturens bud

Der findes talrige eksempler på, at fiktion har en eller anden indflydelse på os som læsere, og blandt litteraturteoretikere er der bred konsensus om, at læseren oplever empati i litteraturen. Blandt andre Suzanne Keen, der skriver: ”There is no question, however, that readers feel empathy with (and sympathy for) fictional characters and other aspects of fictional worlds”. Men hvordan ser vi empati i litteraturen? Og hvilke metoder i litteraturen kan fremme en empatisk følelse og indlæring i læseren?
Keen arbejder med begrebetkarakteridentifikation. Karakteridentifikation kan åbne op for empati i læseren ved, at denne opnår en forståelse for en karakter, der adskiller sig fra læseren selv på forskellige måder. På denne måde strækkes læseren i sin forståelse af andre mennesker og deres situation. Karakteridentifikation er ikke i sig selv en narrativ teknik, men narrative teknikker som enten fortællersynsvinkel eller dialog, kan åbne op for en identifikation, der resulterer i empati. Empati er, når alt kommer til alt, en følelsesmæssig respons, og derfor er det også svært at fremsætte almengyldige udsagn om emnet. Det er på den anden side kun muligt at indkredse emnet, hvis vi kan forudsætte, at læseren får emotionelle erfaringer gennem litteraturlæsning, hvilket da også er blevet bevist gennem flere undersøgelser.
Det er i den forbindelse også relevant at inddrage de to begreberkød-og-blod-læseren samt den ideelle læser, som James Phelan har introduceret. Den ideelle læser vil under læsningen opleve empati, hvorimod kød-og-blod-læseren ikke nødvendigvis gør det. Jo bedre læsere vi bliver, jo tættere vil vi således komme på ideallæseren – og empatien.

Nem og svær empati

Karakterer er forskellige, og de kan kort fortalt kalde på en nem eller svær empati i læseren. Den nemme empati bekræfter os i, hvem vi er som mennesker, hvorimod den svære empati udfordrer vores opfattelse af verden og os selv. Den vil udfordre ved, at læseren sympatiserer med en karakter, der eksempelvis begår en forbrydelse eller har inhumane karaktertræk. I den forbindelse er det derfor også mest interessant at tage fat på karakterer, der netop ikke leder naturligt til sympatiske følelser i læseren. Mødet kan dog også have den modsatte effekt, hvor læseren vil blive frastødt, hvis karakteren er for yderliggående. Det kan fremkalde såkaldt ”personal distress”.

Et litterært eksempel på en karakter, der udfordrer læserens empatiske evner, er Rodion Raskolnikov fra klassikeren Forbrydelse og Straf af Fjodor M. Dostojevskij. Rodion Raskolnikov er en fattig studerende, der begynder en tankeleg om at dræbe sin pantelånerske, for hvem vil savne den griske, gamle kælling? Raskolnikov kan derimod bruge hendes formue til at gøre en forskel i verden. I sine feberagtige fantasier tænker han, at det er hans ret at dræbe hende, fordi han kan sætte sig udover moralen: for ham er alt tilladt. Han praktiserer sin nihilistiske filosofi og ender med ikke kun at dræbe pantelånersken, men også hendes mere sympatiske søster Lisaveta. Drabene bliver begået med en økse, der knuser hovedskallerne på ofrene. Herefter begynder en lang og svær tid for Raskolnikov, hvor han konstant går rundt i febervildelse og frygter for at blive opdaget. Raskolnikov udfordrer i kraft af sin handling vores empatiske evne og anviser dermed til en svær empati, da vi ikke kan bortforklare hans handling og hans karakter. Men samtidig stammer han fra en god familie med moralske værdier, og forbrydelsen er en enkeltstående begivenhed i hans liv, hvormed han ikke umiddelbart kan opfattes som gennemgående ’ond’.

Empati for morderen

Den såkaldte dækkede indirekte tale, der fortælles i 3. person, men hvor perspektiver, ordvalg og indre tale reflekterer protagonisten, lader læseren se Raskolnikovs tankeprocesser indefra. Et eksempel fra bogen kunne være:

”Men Gud i Himmelen! han havde jo bagefter set Lisaveta – hvordan kunne han, hvordan i alverden kunne han glemme, at hun dog måtte være kommet herind et eller andet sted fra! Hun kunne jo ikke være gået gennem væggen!” (Dostojevskij, 2006, bog 1: 90).
Dette narrative greb kan hjælpe læseren til at forstå Raskolnikov på en måde, man aldrig får lov til at forstå et virkeligt menneske. Indre synsvinkel hos en karakter giver en hel unik mulighed for at forstå en karakter og dennes handlinger: I romanen følger vi Raskolnikovs tankeudvikling og hans proces i at erkende sin skyld. Dostojevskij udfordrer imidlertid læseren igen, da fortælleren træder et skridt væk fra Raskolnikovs perspektiv under det andet mord med formuleringen: ”Denne stakkels Lisaveta” (Dostojevskij, 2006, bog 1: 88). Her afgiver fortællerens stemme en værdidom. Det kan både opleves som, at fortælleren tager afstand til mordet, og at læseren selv kan forme sin mening om begivenheden. Et træk, der igen understreger kravet om læserens aktive etiske eller empatiske stillingtagen.

En dialog mellem Sonja og Raskolnikov (Sonja er en kristen prostitueret og hans senere kærlighed) åbner også op for empati. Her kommer Raskolnikovs hidtil uudtalte tankeprocesser til udtryk overfor et andet menneske. Han har ment, at hans ugerning var berettiget, men da han afslører for Sonja, at han har dræbt, ikke bare panterlånersken, men også Lisaveta, Sonjas veninde, falder alle hans bevæggrunde til jorden. For Sonja giver argumenterne ikke mening, men hun søger stadig en empatisk og imaginær forståelse: ”[…] jeg vil forstå det for mig selv” (Dostojevskij, bog 2: 140). En forståelse, der vil hjælpe hende til at se det fra Raskolnikovs synsvinkel. Allerede før Sonja forstår det hele til sidst i værket, føler hun med Raskolnikov. Da han indrømmer sin gerning, reagerer Sonja modsat af, hvad der kunne forventes: Hun kysser ham, omfavner ham og udbryder: ”[…] hvad har De gjort med Dem selv!” (Ibid: 137). Men netop denne empati for Raskolnikov gør ham mere menneskelig, og med tiden lærer han selv at føle empati med Sonja. Sonja skal ikke forstås som en instans, der skal åbenbare Raskolnikov, men hun viser et forbillede for, hvordan læseren kan føle empati med ham. Gennem fortællerens synsvinkel, dialog og karakteridentifikation kan et værk altså på forunderlig vis lære læseren at føle empati med en karakter, der har begået to mord.

Altruistisk adfærd

Der findes adskillige narrative teknikker, der kan medføre identifikation og empati. En litterær indgangsvinkel kan give et godt overblik over empatiens brede felt og give os en indsigt i, hvilke sammenhænge vi laver i litteraturen, og om de samme kan implementeres i det virkelige liv.
Den litterære indgangsvinkel bringer os langt i empatistudiet, der her kun er berørt, men den kommer til kort, når studiet udvides til altruistisk adfærd. Keen sætter spørgsmålstegn ved, om der er en forbindelse mellem at læse litteratur og blive en bedre borger. Det er svært at redegøre for kausaliteten mellem de to. På den anden side mener Martha Nussbaum, at ”literature helps us flex these muscles”. Vi bliver trænet ved at læse litteratur: Der opstår et rum, hvor læseren kan øve sig i at føle empati.

En artikel fra New York Times fortæller om en undersøgelse, der viser, at læsere allerede er mere empatiske end andre ikke-læsende. Men forholdene om altruistisk adfærd kan ikke nødvendigvisforsvares, siger Keen, selvom de virker appellerende på os. Hvad læseren vælger at gøre med sin læseoplevelse og sine følelser, er i virkeligheden op til læseren selv.

Kan man blive et bedre menneske af at læse litteratur? Ja. Men bliver man et bedre menneske af at læse litteratur, er et kompliceret spørgsmål, der åbner op for endnu flere spørgsmål. Det er svært at sætte lighedstegn mellem litteratur og altruisme. Men vi opnår mange gode kvaliteter ved at læse litteratur, viser undersøgelser, og der er gode forudsætninger for at blive mere empatisk forstående gennem litteraturen – viser litteraturen selv.

Litteratur:

Dostojevskij, Fjodor M.: Rodion Raskolnikov 1, sted: People’s Press 2006 [1866] – Dostojevskij, Fjodor M.: Rodion Raskolnikov 2, sted: People’s Press 2006 [1866] – Keen, Suzanne: Empathy and the Novel, New York: Oxford University Press 2007
– Bal, P. Matthijs & Martijn Veltkamp: ” How Does Fiction Reading Influence Empathy? An Experimental Investigation on the Role of Emotional Transportation”, 2013, http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0055341
– Leake, Eric: “Humanizing the Inhumane: The Value of Difficult Empathy”, in Meghan Marie Hammond & Sue J. Kim (red.): Rethinking Empathy through Literature, New York: Routledge 2014, s. 175-185
– McRobie, Heather: “Literature, empathy and the moral imagination”, 2013, https://www.opendemocracy.net/transformation/heather-mcrobie/literature-empathy-and-moral- imagination
– Paul, Annie Murphy: “Your Brain on Fiction”, New York Times, 2012, http://www.nytimes.com/2012/03/18/opinion/sunday/the-neuroscience-of-your-brain-on- fiction.html?pagewanted=all&_r=1&
– Kjældgaard, Lasse Horne: “Moral”, in Lasse Horne Kjældgaard m.fl.: Litteratur: Introduktion til teori og analyse, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2012, s. 209-217